Nâng cấp hệ thống,
Thời gian bảo trì dự tính khoảng 1 tuần bắt đầu từ 28.05.2016 !